Arhitekturni biro STVAR | Stanovanjsko naselje ''Travnik''

Arhitekturni biro STVAR | Investitor želi izvesti novo gradnjo večstanovanjskih stavb s pripadajočim podzemnim parkiriščem ter komunalno in zunanjo ureditvijo. Za racionalizacijo investicije se opcijsko preveri možnost brez izvedbe garaže s parkirišči na terenu. Območje je naravi zelenica ob vaškem jedru Lesc. Glede na postavljeni urbanistični koncept gostota pozidanosti in gabariti stavb naraščajo od zunanjega JV roba proti obstoječi pozidavi SZ v vaškem jedru. Na obravnavanem območju je načrtovana gradnja sedmih večstanovanjskih stavb in ene individualne eno- ali dvo- stanovanjske stavbe. Večstanovanjske stavbe so medsebojno povezane preko podzemne garaže. Novo gradnjo večstanovanjskih stavb tvorijo stavbne mase z oznakami A-J. Posamezna stavbna masa z oznakami A-G vsebuje pet stanovanjskih enot in samostojno komunikacijsko jedro s povezavo v podzemno garažo. Posamezna stavbna masa z oznakami H-J vsebuje tri stanovanjske enote in se preko nadzemnega hodnika navezuje na komunikacijsko jedro posamezne stavbe mase z oznakami E-G. Konceptualno se torej stavbne mase z oznakami E-J členijo na manjše objekte in s tem približujejo merilom obstoječe obodne pozidave. Členitev, umestitev in oblikovanje posameznih stavbnih mas nudi stanovanjskim enotam optimalno osončenost, vedute in lastniške zelenice. Stavbne mase nad terenom so etažnosti P+1+M in oblikovane z ozirom na lokalno tipiko. Osnovne stavbne volumne tvorijo kvadri tlorisnih dim. 12,65m × 17,65 m (stavbe A-G) in 12,65 m × 12,65 m (stavbe H-I), v ometu z dodanimi ložami v leseni oblogi. Poševna usmeritev lož izkorišča ugodne vedute, osončenost ali preprečuje neželene poglede. Strehe so zasnovane kot simetrične dvokapnice naklona 40° z obojestranskim čopom in maks. višino do 12,65 m nad koto terena. Čop je na eni strani strehe vedno položnejši tako, da se stikuje z vrhom nasprotnega čopa, s čimer nižamo višino strehe, posledično izboljšujemo osončenost in obenem vnašamo oblikovno pestrost v sicer asketsko zasnovo naselja. V liniji klančin podzemne garaže se za potrebe stavb A-D načrtuje kolesarnici in prostora za odlaganje komunalnih odpadkov, ki sta nadkrita in zaprta po obodu. Celotna longitudialna poteza vključno s klančinama je konceptualno zasnovana s prekritjem z montažno leseno ali kovinsko pergolo do višine pritličja ter ozelenjena npr. s trto. V enakem oblikovnem konceptu so zasnovana nadkritja kolesarnic, prostorov komunalnih odpadkov in zuanjih parkirišč stavb E-J.

Arhitekturni biro STVAR | Stanovanjsko naselje ''Travnik''

Uporabljamo piškotke.

OK

Stanovanjsko naselje ''Travnik''

 • Lokacija:


  Lesce

 • Investitor:


  Zasebni

 • Površina:


  Stavbe: 8390 m2 neto
  Zunanja ureditev: 9833 m2

 • Kronologija:


  Idejna zasnova: 2019

Investitor želi izvesti novo gradnjo večstanovanjskih stavb s pripadajočim podzemnim parkiriščem ter komunalno in zunanjo ureditvijo. Za racionalizacijo investicije se opcijsko preveri možnost brez izvedbe garaže s parkirišči na terenu.

Območje je naravi zelenica ob vaškem jedru Lesc. Glede na postavljeni urbanistični koncept gostota pozidanosti in gabariti stavb naraščajo od zunanjega JV roba proti obstoječi pozidavi SZ v vaškem jedru. Na obravnavanem območju je načrtovana gradnja sedmih večstanovanjskih stavb in ene individualne eno- ali dvo- stanovanjske stavbe. Večstanovanjske stavbe so medsebojno povezane preko podzemne garaže.

Novo gradnjo večstanovanjskih stavb tvorijo stavbne mase z oznakami A-J. Posamezna stavbna masa z oznakami A-G vsebuje pet stanovanjskih enot in samostojno komunikacijsko jedro s povezavo v podzemno garažo. Posamezna stavbna masa z oznakami H-J vsebuje tri stanovanjske enote in se preko nadzemnega hodnika navezuje na komunikacijsko jedro posamezne stavbe mase z oznakami E-G. Konceptualno se torej stavbne mase z oznakami E-J členijo na manjše objekte in s tem približujejo merilom obstoječe obodne pozidave. Členitev, umestitev in oblikovanje posameznih stavbnih mas nudi stanovanjskim enotam optimalno osončenost, vedute in lastniške zelenice.

Stavbne mase nad terenom so etažnosti P+1+M in oblikovane z ozirom na lokalno tipiko. Osnovne stavbne volumne tvorijo kvadri tlorisnih dim. 12,65m × 17,65 m (stavbe A-G) in 12,65 m × 12,65 m (stavbe H-I), v ometu z dodanimi ložami v leseni oblogi. Poševna usmeritev lož izkorišča ugodne vedute, osončenost ali preprečuje neželene poglede. Strehe so zasnovane kot simetrične dvokapnice naklona 40° z obojestranskim čopom in maks. višino do 12,65 m nad koto terena. Čop je na eni strani strehe vedno položnejši tako, da se stikuje z vrhom nasprotnega čopa, s čimer nižamo višino strehe, posledično izboljšujemo osončenost in obenem vnašamo oblikovno pestrost v sicer asketsko zasnovo naselja.

V liniji klančin podzemne garaže se za potrebe stavb A-D načrtuje kolesarnici in prostora za odlaganje komunalnih odpadkov, ki sta nadkrita in zaprta po obodu. Celotna longitudialna poteza vključno s klančinama je konceptualno zasnovana s prekritjem z montažno leseno ali kovinsko pergolo do višine pritličja ter ozelenjena npr. s trto. V enakem oblikovnem konceptu so zasnovana nadkritja kolesarnic, prostorov komunalnih odpadkov in zuanjih parkirišč stavb E-J.